Verksamhet

Stadgar

 

Verksamhetsberättelse 2017

2017 var ett år med bra resultat både ekonomiskt och i våra projekt. Under året har stort fokus legat på projektet torg/bygata. Styrgruppen för projektet har haft tät kontakt och konstruktiva möten med kommunens tjänstemän som nu lett till beslut om projektering våren 2019 och anläggning hösten 2019. Projektet innefattar även en bytespunkt för lokaltrafiken.
Projektet på ön i Viskan har under året mestadels inneburit samordning av jordtransporter. Markägaren är fortsatt positiv och vi planerar färdigställande under 2018.

Möten med kultur- och fritidsförvaltningen gällande simhallen och motionsslingan har haft positiv utgång och Veddige står på tur för upprustning.

Fritid- och evenemangsgruppen arrangerade återigen Barnkalaset 2017. En uppskattad tradition som dessutom genererar överskott i kassan.

Marknadsföringsgruppen har fortsatt utveckla ViSKA-Magasinet och våra sociala medier. En ny kampanjsajt har utvecklats hoppas få vingar under 2018. http://smultronstället.veddige.nu
De flesta aktiviteter under året har stärkt Veddigevisionens roll som påverkande och samordnande kraft. Det är väldigt roligt att vår förening har ett gott rykte och viktigt att vi fortsätter vara Veddiges positiva röst.

Veddige – ett tryggt, attraktivt, välmående och välkomnande samhälle, präglat av optimism, tillväxt och entreprenörskap

Ordförande VeddigeVisionen Andreas Gustavsson

 

Verksamhetsberättelse 2016

Under 2016 har stort fokus legat på projektet torg/bygata där målet är att göra området vid Veddigegrillen/bankhuset och stationshuset till en välkomnande entré och en trevlig plats att mötas och umgås på. En styrgrupp för projektet har bildats och den har främst arbetat med att reda ut förutsättningarna inför projektstart. Tät kontakt och konstruktiva möten med tjänstemän på kommunen har lett till en positiv inställning från flera håll. Kommunalråden har uttalat sig positiva och fastighetsägarna på platsen ställer sig bakom vår vision. Vi har också förankrat projektet hos Veddiges invånare genom en enkät där alla har fått komma till tals och prioritera kommande åtgärder. Veddigevisionen har startat ansökningsprocessen för ekonomiskt stöd hos LLUH, Lokalt Ledd Utveckling Halland för att kunna driva projektet.

Dialog mellan Varbergsortens Elkraft och Veddigevisionen har startat för att gemensamt skapa en plats för rekreation vid elkraftverket på Kullagårdsidan av Viskan. Det finns en möjlighet att ”bygga ut” strövområdet och komplettera den redan fina Strandpromenaden och Skansen. Vi tycker det är viktigt att ta till vara på naturen och arbetar för en utveckling av området i stort för att öka Veddiges attraktionskraft.

Fritid- och evenemangsgruppen arrangerade återigen, med bravur, Barnkalaset 2016. Över 750 registrerade besökare gjorde evenemanget till det hittills största och bästa någonsin. Hatten av!

På andra plats kommer återinvigningen av Karl den XI:s skans där ca 700 besökare fick bevittna karolinernas intåg ackompanjerat av stråkorkester och kanonsalvor i sann 1600-talsanda. Veddigevisionen var medarrangör till evenemanget som återupplivat den vackra platsen och gjort den till ett mycket populärt promenadmål.

Marknadsföringsgruppen har fortsatt utveckla ViSKA-Magasinet och våra sociala medier. Diskussioner har förts kring strategier för att förbättra tidningens ekonomi. Inga beslut är tagna gällande förändringar.

De flesta aktiviteter under året har stärkt Veddigevisionens roll som påverkande och samordnande kraft. Det är väldigt roligt att vår förening har ett gott rykte och viktigt att vi fortsätter vara Veddiges positiva röst.

Veddige – ett tryggt, attraktivt, välmående och välkomnande samhälle, präglat av optimism, tillväxt och entreprenörskap

Ordförande

VeddigeVisionen

Andreas Gustavsson

 

 

Verksamhetsberättelse 2015

VeddigeVisionen har under verksamhetsåret 2015 haft både formella och informella möten. Styrelsen har haft färre möten och arbetsgrupperna har arbetat självständigt inom sina områden.

Året startade med ett positivt besked från Hamn- och gatuförvaltningen som meddelade att Veddige skulle erhålla ekonomiskt stöd för en förstudie gällande torg och genomfart i byn. Sedan dess har VeddigeVisionens infrastrukturgrupp träget arbetat på att få kontakt med kommunens tjänstemän och driva på denna förstudie. Tyvärr vet vi ännu inget om när förstudien kan starta. VeddigeVisionen har under året haft dialogmöten med S, M och C. Resultaten av dessa möten är oklara men vi hoppas att vi har satt Veddige och vår Vision på kartan hos dessa politiker.

På grund av bland annat resursproblem har VeddigeVisionen beslutat att lägga Näringslivsgruppen och Fastighetsgruppen på hyllan. Infrastrukturgruppen finns kvar och ska vara delaktiga i den kommande förstudien. Fritid- och evenamangsgruppen arrangerade återigen, med bravur, världens största evenemang i Veddige – Barnkalaset.

Marknadsföringsgruppen har fortsatt utveckla ViSKA-Magasinet och våra sociala medier. Under året har bla utvalda artiklar ur tidningen börjat publiceras på hemsida och Facebook. Skärmen på Hemköp fortsätter snurra och nyttjas av ortens föreningar.

VeddigeVisionen har med hjälp av Vägföreningen och Föräldraföreningen varit delaktiga i besvarandet av en cykelenkät som nu ligger som grund för kommunens satsning på cykling i kommunen.

VeddigeVisionen har sökt bidrag hos Sparbanksstiftelsen utan framgång och vi väntar besked från kommunen om en ansökan gällande utvecklingsgrupper.

Eftersom vi i Veddige präglas av optimism, tillväxt och entreprenörskap ser vi mycket ljust på framtiden och hoppas att verksamhetsåret 2016 kommer bli ett produktivt och roligt år där vi skördar frukterna av tidigare års arbete. Vid ett flertal tillfällen har politiker och tjänstemän talat positivt om Veddige och VeddigeVisionen. De anser att det finns en positiv inställning till utveckling och en framåtanda som de värderar högt. Vi fortsätter vara Veddiges positiva röst.

Veddige – ett tryggt, attraktivt, välmående och välkomnande samhälle, präglat av optimism, tillväxt och entreprenörskap

Ordförande, VeddigeVisionen: Andreas Gustavsson

Verksamhetsberättelse 2014

VeddigeVisionen har under verksamhetsåret 2014 haft regelbundna och protokollförda möten. Under senare delen av året anlitades affärsutvecklingskonsulterna Cofactor och ett projekt med namnet Vårt Veddige startades. I November hölls ytterligare ett stormöte där allmänheten bjöds till informationsträff.
Projektet vårt Veddige syftar till att säkerställa Veddiges attraktionskraft som bostadsort och plats för företagande. Det handlar om att ta tillvara det vi har och utveckla det vi behöver för att skapa ett hållbart, dynamiskt och växande Veddige. Arbetet drivs av i huvudsak av VeddigeVisionen i samarbete med det lokala näringslivet, lokala föreningar och Varbergs Kommun.  Som ledstjärna för de olika arbetsgrupper som bildades tog styrgruppen för Vårt Veddige fram en övergripande vision som beskriver hur man vill att samhället skall uppfattas år 2020.

VISION
Veddige – ett tryggt, attraktivt, välmående och välkomnande samhälle, präglat av optimism, tillväxt och entreprenörskap

Under året har aktiviteter bedrivits inom följande arbetsgrupper

INFRASTRUKTURGRUPPEN
Med målet ”Att skapa en trivsam bygata genom Veddige, en välkomnande by dit det är lätt att ta sig” har gruppen påbörjat ett långsiktigt arbete för att få en förbättring av Viskastigen. Arbetet med att skapa välkomstskyltar som skall placeras vid våra fyra infarter har inletts.

NÄRINGSLIVSGRUPPEN
Att göra ”Veddige till ett föredöme gällande sambete mellan Vidhögeskolan och näringslivet i Veddige” är gruppens huvudsyfte. En första kontakt har tagits med skolan där det finns intresse för att börja ett samarbete. I början av 2015 kommer kontakt ske med Veddige företagarförening för att bilda en arbetsgrupp skola/näringsliv.

FASTIGHETSGRUPPEN
Fastighetsgruppens mål har varit att skapa förutsättningar för nya bostäder. Gruppen har utfört intervjuer med mäklare för att undersöka efterfrågan på bostäder i Veddige. Gruppen har även undersökt planlagd mark och sammanställt attraktiv mark för nya bostäder.

FRITID- OCH EVENEMANGSGRUPPEN
Gruppens mål har varit att skapa möjligheter till en meningsfull fritid i Veddige i samverkan mellan olika intressen och aktörer.

Med ambitionen att skapa gemenskap och vi-känsla och nå ut och samverka, anordnades Barnkalaset i september igen. Evenemanget har varit gruppens flaggskepp. Medaktörer i evenemanget var föreningar i Veddige som tillsammans skapade en dag med barnen i fokus.

Under senare delen av 2014 jobbade gruppen också med att skapa intresse för träning bland äldre i samhället. Ett samarbete skapades med 4 shape och planering för en öppet-hus dag kom igång och kontakt togs med initiativtagare för det nya utegymmet.

Dialog har även förts med Varbergsortens elkraft angående att ta fram löp och promenadstigar vid kullagård.

MARKNADSFÖRINGSGRUPPEN
I gruppen för marknadsföring och information har vi arbetat med:

 • ViSKA! Magasinet
 • Hemsidan Veddige.nu
 • Informationsskärmen på Hemköp
 • Facebooksidan

Tidningen genomgår en kontinuerlig förbättring. Hemsidan är omarbetad och funktionerna är förenklade. Skärmen på Hemköp är igång med diverse barnsjukdomar. Intresset från föreningar och företag att använda skärmen har startat och vi vill arbeta fram en modell för att kunna sälja annonsplatser där framöver. Eventuellt ta fram en kombipaket för annonsering på alla vår medier: tidning, hemsida, skärm och FB.

Gruppen skall också fungera som en intern stödfunktion för VeddigeVisionens alla framtida evenemang. Bra exempel är Barnkalaset, där vi varit med och tagit fram grafisk profil, skyltmaterial mm.

TRAFIKPROJEKT

Utan särskild grupptillhörighet har ett separat trafikprojekt vid Vidhögeskolan letts av VeddigeVisionen. Projektets mål var att öka trafiksäkerheten på vägarna runt skolan. Projektdeltagare från skolan, föräldraföreningen, vägföreningen och VeddigeVisionen har arbetat fram en åtgärd som flyttar hämtning och avlämning av barn till parkeringsplatser istället för ute på gatorna. Projektet har också skapat kontakt mellan dessa föreningar och skolan och främjar framtida samarbete.

Verksamhetsberättelse 2013

Veddige visionen har under verksamhetsåret 2013/14 haft regelbundna månadsmöten var beslutsfattande möten har varit protokoll förda. Protokoll finns arkiverade i Veddigevisionens ”dropbox” area.

Under året så har aktiviteter bedrivits inom arbetsgrupper, se summering nedan:

Boende/ Fysisk miljö
Med utgångspunkt ifrån Veddiges lokal utvecklingsplan, så har strategin varit under året att etablera en dialog och samarbete med Varbergs kommun. Under året så har ett antal möten skett mellan representanter för Veddige visionen samt representanter för Varbergs kommun:

Ordförande & Vice ordförande kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingschef
Tjänstemän ifrån planeringskontoret & Mark- och exploatering
Dessa möten har resulterat i en ” Ansökan/anmodan till Varbergs kommun” med en prioritering och beskrivning utifrån LUP.

De prioriterade förbättringsområdena inom den fysiska miljön är som följer:

1. By känsla – Centrum

2. Trafiksituation – skolan

3. Utegym/senior

4. Upprustning av motionsslinga

5. Hundrastgård

6. Skyltar

7. Attraktiva infarter

Marknadsföring/Information
Evenemang/tradition
Under 2013 hade vi en mängd sammankomster som ledde fram till vad som först kallades Barnens dag sedermera ändrat till Barnkalaset.

Utan att på något sätt förhäva oss måste vi konstatera att denna dag blev en succé. Massor av folk, fint väder och en bra respons från föreningslivet i Veddige.

Ja, det blev så bra så det blir en fortsättning lördagen 13/9 2014 också.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING
I gruppen för marknadsföring och information har vi arbetat med:

ViSKA! Magasinet
Hemsidan Veddige.nu
Informationsskärmen på Hemköp
Facebooksidan
Tidningen genomgår en kontinuerlig förbättring. Hemsidan är omarbetad och funktionerna är förenklade. Skärmen på Hemköp är igång med diverse barnsjukdomar. Intresset från föreningar och företag att använda skärmen har startat och vi vill arbeta fram en modell för att kunna sälja annonsplatser där framöver. Eventuellt ta fram en kombipaket för annonsering på alla vår medier: tidning, hemsida, skärm och FB.

Gruppen skall också fungera som en intern stödfunktion för VeddigeVisionens alla framtida evenemang. Bra exempel är Barnkalaset, där vi varit med och tagit fram grafisk profil, skyltmaterial mm.

Vi har sökt stöd hos Värö- Veddige företagarförening. Vi hoppas kunna ha ett närmare samarbete framöver.

COFACTOR

Gruppen har också identifierat Cofactor som en framgångsfaktor för VeddigeVisionen och hela samhället. Möten och diskussioner har lett fram till ett ömsesidigt förtroende och ett eventuellt samarbete kan påbörjas under hösten.

TRAFIKPROJEKT

Utan särskild grupptillhörighet har ett separat trafikprojekt vid Vidhögeskolan styrts av VeddigeVisionen. Projektets mål var att öka trafiksäkerheten på vägarna runt skolan. Projektdeltagare från skolan, föräldraföreningen, vägföreningen och VeddigeVisionen har arbetat fram en åtgärd som flyttar hämtning och avlämning av barn till parkeringsplatser istället för ute på gatorna. Projektet har också skapat kontakt mellan dessa föreningar och skolan och främjar framtida samarbete.

Veddigevisionen Org nr: 849600-7934. Stadgar.

§1 Föreningens definition, säte och ändamål

Veddigevisionen är en ideell, fristående förening, verksam i Veddige, Varbergs Kommun, Hallands Län. Veddigevisionen skall stödja och stimulera det lokala utvecklingsarbetet och entreprenörsverksamheten i Veddige. Vi ska verka för ett levande Veddige som en attraktiv ort för boende och företagande, genom att förvalta och uppdatera den gällande Lokala Utvecklingsplanen. Veddigevisionen skall samordna aktiviteter inom prioriterade områden. Föreningen ska också marknadsföra orten, samt informera boende och besökare.

§2 Medlemskap

Föreningen består av styrelsen och andra aktiva.

§3 Styrelsen

Föreningens styrelse skall utgöras av lägst fem och högst nio ledamöter, vilka väljs på årsmötet.

§4 Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och har hand om dess angelägenheter, samt beslutar i alla ärenden. På grund av detta skall styrelsen avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående verksamhetsår till ordinarie årsmöte. Styrelsen ska ta hand om föreningens ekonomiska angelägenheter, samt på ett betryggande sätt placera dessa penningmedel, förvara dess värdehandlingar och ta vara på medlemmarnas intressen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när ärendena så kräver, eller minst tre styrelseledamöter begär det. Styrelsen är behörig att fatta beslut då majoriteten av ledamöterna är närvarande. Vid lika rösttal avgör ordförandens röst. Protokoll skall föras när beslut fattas.

§5 Ordinarie årsmöte

Föreningens ordinarie årsmöte ska hållas före utgången av oktober månad. Årsmötet är beslutsmässigt om mötet är behörigt utlyst. Vid ordinarie årsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande, sekreterare samt två protokolljusterare för mötet.
 2. Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning.
 3. Föredragning av styrelsens och revisors berättelse för det gångna kalenderåret.
 4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Val av ordförande för 1 år.
 6. Val av 3 st styrelseledamöter på 2 år.
 7. Val av revisor och en revisionssuppleant på 1 år.
 8. Val av ordinarie suppleanter på 1 år.
 9. Val till valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande.
 10. Beslut om medlemmar och eventuella medlemsavgifter.
 11. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 12. Eventuella förslag från föreningsmedlem.
 13. Övriga frågor.

§6 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar må beslutas enbart på ordinarie eller extra årsmöte. För beslut fordras att styrelsen är enhällig om förslaget och majoritetsbeslut fattas av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.

§7 Föreningens upplösning

För beslut om föreningens upplösning gäller samma regler som i §6. Beslutas föreningens upplösning, ska sedan alla föreningens skulder betalas. Eventuella resterande medel skall fördelas enligt styrelsens beslut.
Stadgarna fastställda på föreningens årsmöte den 4 maj 2014