Samhällsutvecklingskontoret, Projektledare  Katrin Sahlqvis

Hur ska mark- och vattenområden användas i Veddige i framtiden och hur ska den byggda miljön utvecklas och bevaras? Kommunen har sedan cirka 2,5 år tillbaka arbetat med att ta fram en så kallad fördjupad översiktsplan för orten. Arbetet följer skedena uppstart, samråd, utställning, antagande. Nu befinner sig planen i utställningsskedet.

För att ge återkoppling på vilka ändringar som gjorts sedan samrådsskedet anordnade vi den 14 januari ett ”minisamråd”. Intresset var stort, ännu större än vad vi räknat med! Drygt 40 personer var där, vilket vi ser som mycket glädjande.

Många passade på att ställa frågor direkt på plats till våra representanter kring de föreslagna utbyggnads- och rekreationsområdena, ortens VA-kapacitet (vatten och avlopp), detaljplanefrågor och mycket annat. Du kanske fortfarande har frågor du vill få svar på? Välkommen att kontakta projektledare Katrin Sahlqvist, mobiltelefon: 076-853 17 12, e-post: katrin.sahlqvist@varberg.se

Du har också möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på förslaget fram tills den 13 mars då utställningstiden går ut.

Vad händer därefter?

Vi kommer att sammanställa de synpunkter som har kommit in och bemöta dem i ett utlåtande. Utlåtandet läggs ut på kommunens hemsida under bygga och bo — pågående fördjupade översiktsplaner. Vi gör avvägningar om vilka ändringar som behövs göras av förslaget utifrån de inkomna synpunkterna. Sedan tas en antagandehandling fram. Vi räknar med ett antagande av den fördjupade översiktsplanen innan sommarsemestern.

Planen blir sedan ett bra underlag för de som vill utveckla Veddige framöver, t ex kommunala bolag som investerar i infrastruktur och byggföretag som vill bygga nya bostäder.