Hösten 2018 har ett planförslag tagits fram för Veddige och ett för Rolfstorp-Skällinge som visar hur orterna skulle kunna utvecklas genom förslag till nya områden för bostäder och verksamheter. Planförslagen innehåller även förslag till lokala centrum och rekreationsstråk. Förslagen är nu ute på samråd.

När ett förslag om fördjupad översiktsplan är upprättat ska det enligt Plan- och bygglagen samrådas. Parallellt sker samråd med förslagets tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Planen kommer att bli ett viktigt underlag för kommunens planering och vardagsbeslut, men är inte juridiskt bindande.

Samrådsutställningen vänder sig till den som kan ha intresse av planen, såsom myndigheter, verksamhetsutövare, privatpersoner, organisationer, föreningar m.fl.

Så här lämnar du synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslagen ska inlämnas senast den 31 mars 2019 till Kommunstyrelsen, Varbergs kommun, 432 80 Varberg. Märk gärna ärendet med FÖP Veddige. Det går även bra att lämna in synpunkter via e-post till fopveddige@varberg.se.

Planförslaget finns under samrådstiden tillgängliga på Komedianten och Varberg Direkt (stadshus C). Planförslaget för Veddige finns även tillgängligt på Veddiges bibliotek.

Vad händer efter samrådet?

Efter samrådstiden sammanställs inkomna synpunkter och bemöts i en samrådsredogörelse. Planförslagen kommer därefter revideras utifrån inkomna synpunkter och möjlighet ges att återigen lämna synpunkter innan förslagen antas. ⁄