Utveckling Agnbäck-Bäck

Platsen Agnbäck har sin historia då Birger Svensson, grundaren av bl.a. Monarkfabriken och i övrigt en stor entreprenör, lät bygga ett sommarhus på platsen 1932. Efter sin död 1944 användes denna byggnad och markområdet som rekreationsområde för de Monarksanställdas barn fram till slutet av 1960-talet. I samband med kommunsammanslagningen 1971 tillföll anläggningen Varbergs kommun och villan revs 1974. Därefter stod marken för fäfot och några försök gjordes under 80- och 90-talet att röja och återskapa delar av området med ideella krafter. I samband med bildandet av Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag 2008 togs frågan upp på nytt och en ide om att röja och få till ett strövområde tog sin början. Under åren fram till sommaren 2016 har ett stort arbete lagts ned i området för att kunna nyttja detsamma för ett aktivt friluftsliv med bad, fiske, strövområde med mera. Dessutom har en stuga utmed sjön Tolken restaurerats och med bidrag av företag och stora ideella krafter via bygdelagets ledning färdigställts för sammankomster. Området och stugan invigdes i juli 2016, se hemsidan kungsatergunnarsjo bygdelag för mer information om detta.

Under hösten 2016 togs frågan upp i bygdelagets styrelse hur det fortsatta arbetet borde se ut för Agnbäck, närområdet och kopplingen till Birgerstugan och dess nyttjande. Dialogen med markägaren Varbergs kommun har hela tiden varit god och de representanter som bygdelaget haft kontakter med har sett positivt på de planer som arbetats fram. Kontakt togs även med angränsande markägare om möjligheten att planera vandringsleder i Agnbäcks närområde samt i en länk till Gunnarsjö och dess intressanta och vackra miljöer.

Kort bygger dessa planer på att utveckla platsen Agnbäck som nav till en destination för aktivt friluftsliv till gagn för en bättre hälsa. Detta görs via tillskapande av vandringsleder i området, rastställen, utsiktsplatser, möjlighet till enkel övernattning via camping eller i vindskydd, grillplatser, uppställningsplatser för bilar och andra färdmedel och nyttjande av Birgerstugan som mötesplats. Anläggningarna förläggs till Agnbäck och koncentreras där med möjlighet till enkel service över tid. Ett vindskydd planeras att byggas i Bäck-Gunnarsjö för att möjliggöra enkel övernattning eller rastplats.

Samarbete har etablerats med konferensanläggningen ”Sju Sjöar” som ser en potential i det aktiva friluftslivet och redan idag har många besökare som efterfrågar det enkla men exklusiva i att kunna vandra i natur under ordnade former med tillgång till planerade leder och anläggningar.

I samarbetet med Turistrådet Västsverige och ”Cykla och Vandra i Sjuhärad” har många ideer och tips utväxlats. Likaså har Åkulla Bokskogar och Marknad Varberg funnits med i inledande planering av aktiviteterna för att utveckla destinationen. STF, Marks Fågelklubb, Fiskevårdsföreningarna i närområdet liksom övriga föreningar och inte minst de lokalt boende har engagerat sig i projektet.

Under senhösten 2016 togs beslut i bygdelagets styrelse att utforma ansökningar till olika Leaderprojekt i Sjuhärad och Halland. En första ansökan ställdes till Leader Sjuhärad om vandringsleder i Marks kommun. Denna del har fått ett tidigare godkännande och arbetena med lederna där har pågått en tid. Ett annat projekt ställdes till Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) där bygdelaget ansökte om medel för att åstadkomma det ovan beskrivna i Varbergs kommun. Denna ansökan har beviljats i LLUH:s styrelse 19 april och sänts vidare till Jordbruksverket som är den slutliga beslutsfattaren.

Det återstår nu att skapa förutsättningar för ett genomförande av de planer som beskrivits i vår ansökan och i detta ligger bland annat att inhämta de tillstånd som krävs.

Bygdelaget tror sig veta att detta kommer att kräva en öppen dialog med hänsynstagande men också en realistisk syn från samtliga inblandade på den positiva insats som detta projekt kommer att få i samverkan mellan stad och landsbygd.

En första etapp har sagts redan startats. Då Agnbäck ligger i gränslandet mellan 2 kommuner, Marks och Varbergs kommun har ett samarbete över gränsen etablerats. Den del som ligger i Marks kommun har via projektet i Leader Sjuhärad nu i det närmaste blivit klar att börja nyttja. Här har ideella krafter medverkat i utsättning och skyltning av olika leder och röjning av stråken.

Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag kommer med anledning av detta att ha en ”första invigning” av de delar av ”Kungsjölederna” som sträcker sig in i Marks kommun och fram mot vår samarbetspartner, konferensanläggningen Sju sjöar. Vi räknar med en ”Vandrarens Dag” fylld av aktiviteter och hälsar er alla välkomna den 18 juni. Vi startar klockan 10:00 och finns på plats under dagen fram till 16:00 på Agnbäck och på Sju sjöar. Möjlighet till enklare förtäring, olika aktiviteter, lite utställare och att få mer information om vårt projekt kommer att kunna ges denna dag. Navet i detta arrangemang är Agnbäck. ⁄

Göran Palmkvist

Projektets syfte

Syftet med projektet är att utveckla ett attraktivt markområde som ger bygden, dess invånare och aktörer en möjlighet att få fler besökare. Detta genom att tillskapa aktiviteter såsom vandringsleder, grillplatser, vindskydd och möjlighet att använda Birgerstugan som mötesplats. Till detta kommer möjligheten att nyttja bad och markområdet för aktivt friluftsliv till gagn för en bättre hälsa.

Målgruppen

Målgruppen är de som söker ett aktivt friluftsliv, främst från Varbergs och Marks kommun. Övriga målgrupper kan vara besökare till Halland och södra Älvsborg från segmentet turism, t.ex vandrare, campare med tält, husvagn och husbilar. Partners till vårt stora antal lokala företag som behöver en mötesplats. Shoppinganknutna besökare till t.ex. Ge-Kås, Tygriket i Mark, lokala hantverkare och gårdsbutiker med deras kundgrupper.

Trepartnerskapet

Projektet engagerar Varbergs och Marks kommun från offentlig sektor, konferensanläggning ”Sju sjöar”, lokala matbutiken Tempo och diverse lokala entreprenörer från privata sektorn samt Kungsäter-Gunnarsjö byalag med lokala arbetsgrupper och föreningar från den ideella sidan.