Veddigevisionen presenterar stolt:

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar att fördela 2015 års investeringsmedel inom projektet Mötesplatser serviceorter och landsbygd till Gunnarsjö, Veddige och Bua.

Beskrivning av ärendet

Målet med projekten är att i dialog med lokala grupper ta fram förslag och genomföra förbättringar av utemiljöer. Projekten ska bidra till ökad sam- manhållning och ökad attraktivitet i samhället. Projektet är löpande och kommer att pågå åtminstone tom 2019. Från och med 2015 kan lokala organisationer anmäla intresse och beskriva sina pro- jektidéer via en digital e-tjänst.

Förutsättningarna för att få ta del av investeringspengarna är följande:

  • att det finns ett lokalt initiativ och engagemang.
  • att det finns en organiserad grupp som mottagare av projektet.
  • att förbättringen av utemiljön skapar ett mervärde för orten.
  • att mötesplatsen ligger på kommunal mark.
  • att det från början finns avtal på vem som på sikt ska sköta underhållet av platsen.

I bedömning av förslagen tas även hänsyn till genomförbarhet och geografisk spridning. 2015 ansökte Veddige, Valinge, Kungsäter/Gunnarsjö och Limabacka om medel. De sökande som inte föreslås för investering 2015 kommer att kontaktas och kan bli aktuella för investeringar kommande år.

Yttrande

Förvaltningen skriver i ett tjänsteutlåtande den 28 april att för 2015 föreslås satsningar i Kungsäter/ Gunnarsjö, Veddige och Bua.

Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag har anmält intresse för att åtgärda den gamla lekplatsen så att den ges förutsättningar att fungera som en trivsam mötes- plats på orten. Medel avsätts för att i samråd med bygdelaget planera och genomföra en förädling av platsen.

Veddigevisionen har anmält intresse för kommunens deltagande i utveckl- ing av centrala Veddige, projekt Vårt Veddige. Specifikt avser ansökan om- vandling från en parkering på kommunal mark till ett centralt torg/mötesplats.

Åtgärden förutsätter att parkeringen kan lokaliseras på intilliggande kommunal fastighet eller/och effektiviseras. Förvaltningen föreslår att medel avsätts för planering av investeringen, i samråd med Veddigevisionen.