Veddigevisonen har genom sin infrastrukturgrupp sedan 2015 arbetat för att området mellan järnvägstationen, kiosken och ”bankhuset” skall få ett nytt utseende.
Platsen skall bli mer inbjudande, en möjlighet att mötas i olika former och en offentlig toalett.
Vidare skall antal parkeringsplaster utökas då den idag är överfull dagtid. Speciella cykel och mopedparkringar skall skapas. Vi tror på ett ökat kollektivt resande bl.a. genom den upprustning av Viskadalsbanan som planeras och därför är fler parkeringsplatser nödvändigt.
Kontakter har upprättats med politiker och tjänstemän i kommunen och ett stort antal möten har genomförts. Under 2017 arbetade kommunen fram förslag till en mötesplats som skulle ge en mindre förändring. Detta förkastades av oss då det inte var tillräckligt genomgripande.
Vi föreslog att kontakter skulle upprättas med Trafikverket/Jernhusen för att köpa mark mot järnvägen, men också undersöka möjligheten att köpa stationshuset för att renoveras och användas till olika aktiviteter. Under 2017 har kommunen fört samtal med parterna och nu pågår markundersökning av trafikverket innan kontrakt kan skrivas på markområdet. Gällande stationshuset pågår samtal med Jernhusen.
Vid möten har fastighetsägarna som berörs varit inbjudna och fått information. En viss mark som ägs av kiosken kommer att arrenderas eller köpas.
Vid Hamn & gatunämndens möte i februari togs ett viktigt beslut om en åtgärdsplan till en förstudie för ett större genomgripande upprustning i området. Denna skall förhoppningsvis leda till ett positivt beslut i nämndens möte i maj.
Därefter vidtar ett arbete att utforma området till torg, parkering etc. Projektet kommer att budgeteras i juni och beslut skall tas av kommunstyrelsen i höst.
Utformningen kommer att ske i samråd med infrastrukturgruppen i Veddigevisionen och förslag kommer sedan att presenteras förberörda fastighetsägare och allmänheten förhoppningsvis i höst. En start av projektet hoppas vi kommer att ske under 2019. ❤
Pelle Johansson
Veddigevisionen Infrastrukturgruppen.